6th kyu (green belt)


Kihon
Zenkutsu dachi (gedan barai)
 • Chudan oi zuki
 • Chudan gyaku zuki
 • Jodan age uke - gyaku zuki
 • Chudan soto uke - gyaku zuki
 • Chudan uchi uke - gyaku zuki 

Kokutsu dachi gamae 
 • Chudan shuto uke

Zenkutsu dachi gamae
 • Mae Geri
 • Mawashi Geri

Kiba Dachi
 • Yoko geri keage
 • Yoko geri kekomi


Kumite
 • Sanbon Kumite(nos. 1, 2 and 3)
​​          (all hidari, plus no. 1 migi)


Kata
 • Heian Sandan