4th kyu (purple  belt)


Kihon
Zenkutsu dachi (gedan barai)
 • Sandon zuki (jodan, chudan, chudan)
 • Gyaku zuki sanbon zuki (chudan, jodan, chudan)
 • Jodan age uke - gyaku zuki
 • Chudan soto uke - empi - uraken (kiba dachi)
 • Chudan uchi uke - kizami zuki jodan - gyaku zuki chudan


​Kokutsu dachi gamae
 • Chudan shuto uke - shihon nukite (in zenkutsu dachi)


​Zenkutsu dachi gamae
 • Mae Geri
 • Ren Geri (2 distinct levels - jodan/chudan)


Kiba Dachi
 • Yoko geri keage
 • Yoko geri kekomi
Kumite
 • Kihon Ippon Kumite
​​          (2 x Jodan, 2 x Chudan, 1 x Mae Geri, 1 x Kekomi, 1 x Mawashi Geri)


Kata
 • Heian Godan