2nd kyu (brown + one stripe)


Kihon
Zenkutsu dachi (gedan barai)
  • Mae geri - jun zuki
  • Mawashi geri - gyaku zuki
  • Gyaku zuki - mae geri - jun zuki - gedan barai

Zenkutsu dachi gamae
  • Mae geri - mawashi geri
  • Kizami kekomi - ushiro geri

Kiba Dachi
  • Yoko geri keage - yoko geri kekomi (same leg)
Kumite
  • Jiyu Ippon Kumite
         (2 x Jodan, 2 x Chudan, 2 x Mae Geri, 1 x Kekomi, 1 x Mawashi Geri)


Kata
  • Choice of: Bassai Dai, Kanku Dai, Jion, Enpi