5th kyu (blue belt)


Kihon
Zenkutsu dachi (gedan barai)
 • Sanbon zuki (jodan, chudan, chudan) 
 • Gyaku zuki sanbon zuki (chudan, jodan, chudan) 
 • Jodan age uke - gyaku zuki
 • Chudan soto uke - empi - uraken (kiba dachi)
 • Chudan uchi uke - kizami zuki jodan - gyaku zuki chudan

Kokutsu dachi gamae 
 • Chudan shuto uke - shihon nukite (in zenkutsu dachi)

Zenkutsu dachi gamae
 • Mae Geri
 • Ren Geri (2 distinct levels - jodan/chudan)
 • Mawashi Geri 

Kiba Dachi
 • Yoko geri keage
 • Yoko geri kekomi


Kumite
 • Kihon Ippon Kumite
​​          (2 x Jodan, 2 x Chudan, 2 x Mae Geri)


Kata
 • Heian Yondan